Poskytované služby               

 

- Průběžné daňové a účetní poradenství


Ústní i telefonické konzultace, vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice (metodika účetnictví, organizace účetních agend apod.). Výstupem je ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko. Daňové poradenství chápeme jako komplexní službu, sloužící jednak k tomu, aby klient platil daně a pojistné jen v nezbytné míře a zároveň aby nepodnikal v neustálé obavě z následků případné daňové kontroly.

 

- Vedení účetnictví


Externí vedení finančního účetnictví (podvojné i jednoduché). Výstupem jsou účetní knihy, účetní závěrky a daňová přiznání. U fyzických osob přehledy pro pojišťovny. Klient je průběžně informován o lhůtách a termínech pro odvodové povinnosti, o stavu pohledávek a závazků, o stavu majetku, o výsledcích hospodaření firmy, středisek, popř. rentability zakázek. Je poskytována záruka.

 

- Vedení mzdové a personální evidence


Jedná se o zpracování mzdové evidence na základě předaných podkladů o odpracované době. Výstupem jsou podklady pro pojišťovny stanovené zákonem, příkazy k úhradě, výplatní pásky, rekapitulace, interní účetní doklad pro zaúčtování mzdových nákladů, mzdové listy a zpracování ročního zúčtování mezd jednotlivých zaměstnanců. Samozřejmostí je vedení personální evidence a zastupování klienta při kontrolách jednotlivých pojišťoven, finančního úřadu či úřadu práce. Je poskytována záruka.

 

- Zpracování utajených mezd


Jedná se o zpracování mzdové a personální agendy ( viz. „ Vedení mzdové a personální evidence „ ), která je ovšem propracována do sebemenších detailů tak, že ani samotná účetní, která zaúčtovává mzdové náklady, nemůže identifikovat jednotlivé výše mezd zaměstnanců. Je poskytována záruka.

 

- Mzdový audit


Provádíme ověření správnosti postupů při vedení mzdové a personální evidence. Výstupem je zpráva o zjištěných nesprávnostech a doporučení pro jejich odstranění. Je poskytována záruka.

 

- Sestavení daňových přiznání


Pro klienty, kteří chtějí mít jistotu a záruku správně sestaveného daňového přiznání. Výstupem jsou zpracovaná přiznání k různým druhům daní.

 

- Daňový a účetní dohled


Jedná se o dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní a účetní metodiky. Výstupem jsou průběžné zprávy o zjištěných nedostatcích, doporučení, vedoucí k jejich odstranění a daňová přiznání popř. posouzení již zpracovaných daňových přiznání (např. DPH, spotřební daně apod.). Související službou je zastupování poplatníka před správcem daně. Je poskytována záruka.

 

- Ostatní ekonomické služby


Provádíme zpracování podnikatelských záměrů např. pro účely žádosti o úvěr, zpracování kalkulací, expertízy zpracovaných podnikatelských záměrů, poradenství při tvorbě organizačních směrnic, volbě právní formy podnikání, při zaměstnávání pracovníků apod.

 


Výše uvedené je pouze základním stavebním kamenem pro tvorbu vztahu naší společnosti s klientem. Upřednostňujeme klientský způsob spolupráce, tzn. že profil poskytovaných služeb tvoříme s klientem dle jeho představ a požadavků a tomuto profilu přizpůsobujeme i ceny za poskytované služby.

 

Zpět na začátek